ఆ రైలు బయలు దేరితే.. ‘రాజధాని’ అయినా, ‘శతాబ్ధి’ అయినా.. చివరకు వందే భారత్ అయినా దారి ఇవ్వాల్సిందే..


via Contact Dunia

Comments