మీకు దుకాణదారుడు రూ. 20 వేలు విలువ చేసే ఫోన్ అమ్మినప్పుడు అతనికి ఎంత లాభం వస్తుందంటే..


via Contact Dunia

Comments